Inspirerende workshop Klimaatadaptatie 7 maart 2019

City Deal Kennis Maken en Climate Campus co-producenten van Inspirerende workshop Klimaatadaptatie.

Afgelopen 7 maart kwamen Climate Campuspartners samen in het Stadhuis in Zwolle voor de workshop Klimaatadaptatie. Onder hen buro MA.AN, Kadaster, hogescholen ArteZ en Windesheim, adviesbureau Royal HaskoningDHV, provincie Overijssel, het waterschap DrentsOverijsselse Delta, gemeente Zwolle en studenten. De workshop is de eerste in een reeks workshops met het thema Klimaat, van co-initiatiefnemers City Deal Kennis Maken en Climate Campus.

De workshopreeks is bedoeld om klimaatvraagstukken te formuleren waarop bedrijven en onderwijs/onderzoek kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling over klimaatadaptatie. En om een eerste aantal vraagstukken uit te werken waarmee partijen concreet aan de slag kunnen gaan.

De deelnemers gingen aan het werk onder leiding van het Designlab van Universiteit Twente met de Science2Design4Society methode. Het leverde vijf potentiële samenwerkingsprojecten op voor een klimaatadaptieve delta.

Meerjarig samenwerken
Binnen het landelijke programma City Deal Kennis Maken hebben de gemeente Zwolle en de vier Zwolse hogescholen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking moet leiden tot het structureel betrekken van onderzoekers, docenten en studenten bij maatschappelijke opgaven van de stad, zoals klimaat, energie, zorg, de wendbare en inclusieve werkomgeving en de informatiesamenleving. Naast de HBO’s worden ook het WO en de MBO’s betrokken.

Design methode
Het Designlab van Universiteit Twente is gevraagd om op deze thema’s workshops te faciliteren. Met de Science2Design4Society (S2D4S) methode kunnen vraagstukken en opdrachten zodanig geformuleerd worden dat de samenwerking snel concreet kan worden gemaakt. De S2D4S methode werd door de Universiteit ontwikkeld.

De sessie leverde vijf mogelijke samenwerkingsprojecten op:

  1. Bufferen in stad & land door o.a. provincie, waterschap en Vitens.
  2. Eco-college ofwel het implementeren van het Earth Charter in het primair, voortgezet en hoger beroepsonderwijs door o.a. Windesheim en de gemeente.
  3. Lange termijn proeftuin doorlopend in het onderwijs door o.a. Windesheim, gemeente en provincie.
  4. Risico-inventarisatie klimaatsegregatie door o.a. studenten, gemeente en corporaties.
  5. Maak zichtbaar wat de effecten van inrichting zijn op weersextremen door o.a. waterschap, gemeente en Windesheim.

In een vervolgworkshop zullen de ideeën nader worden uitgewerkt in projectplannen.