Gezond Klimaat workshop stelt actuele vragen voor de toekomst

Hittestress, hogere ziekte- en sterftecijfers, slaaptekort, toename van infectieziekten en meer en hevigere allergieklachten bij gevoelige mensen door verlenging van het pollenseizoen, etc. Klimaatverandering kan behoorlijke effecten op onze gezondheid hebben. Om dit in kaart te brengen vond op maandag 28 oktober de kick-off workshop voor het project Gezond Klimaat plaats op het Overijsselse provinciehuis op initiatief van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het consortium Gezonde IJssel-Vechtdelta, bestaande uit provincie Overijssel, GGD IJsselland en Hogeschool Windesheim. De opkomst bestond uit professionals van gemeenten, waterschappen en betrokkenen uit de energiesector.

Gezondheidseffecten klimaatverandering
De workshop is onderdeel van het project Gezond Klimaat van het RIVM. Zij wil met het project inzicht verkrijgen en informatie verstrekken aan decentrale overheden en professionals over de gezondheidseffecten van klimaatverandering en van maatregelen voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De focus ligt op de effecten van klimaatverandering op onze fysieke gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan hittestress en daaraan gerelateerde effecten zoals hogere ziekte- en sterftecijfers, slaaptekort, toename van infectieziekten en meer en hevigere allergieklachten bij gevoelige mensen door verlenging van het pollenseizoen, etc.

Instrumenten en maatregelen
Daarnaast worden instrumenten en maatregelen (interventiestrategieën) in kaart gebracht voor het tegengaan van negatieve effecten en het bevorderen van positieve effecten van klimaatverandering, klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen. De initiatiefnemers zoeken hiervoor de aansluiting bij de lokale casus in de IJssel-Vecht regio.

Met de kick-off zijn de vragen van decentrale overheden opgehaald. Tijdens het interactieve deel hebben de deelnemers over een aantal casestudies gediscussieerd waar de positieve en negatieve gevolgen van klimaatadaptatie en -mitigatie te zien waren. Hoe gaan de deelnemende partijen hiermee om in hun dagelijkse werk, welke problemen zien zij en wat hebben zij nodig om beter hun adviezen te kunnen maken?

Conclusie van de ochtend is onder andere dat er al veel kennis is over klimaat en gezondheid! Wat vaak ontbreekt is het uitwisselen van de kennis en de interactie tussen diverse domeinen, het sociale domein wordt niet bij het ruimtelijke domein betrokken en andersom. Als volgende stap gaat het RIVM diepte interviews houden met deelnemers van het consortium over de lokale problematiek in relatie met klimaat en gezondheid.

Projectdoelen:

  • Effecten klimaatverandering op gezondheid in beeld brengen;
  • Instrumenten/maatregelen in beeld brengen voor:
    • tegengaan van negatieve effecten;
    • bevorderen van positieve effecten. 
  • Behoeften aan kennis bij professionals bij decentrale overheden te inventariseren;
  • Handelingsopties afleiden ter ondersteuning van lokaal klimaatbeleid.

Zie voor meer info en de samenvatting van de kennisagenda: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/

Zie voor een omschrijving van het project Gezond Klimaat de volgende link: https://www.rivm.nl/over-het-rivm/kennis-en-kunde/strategisch-programma-rivm/leefomgeving-en-gezondheid 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Gezond klimaat, channah.betgen@rivm.nl en/of ellen.brand@rivm.nl.