Met veel plezier bieden we onze Kennisagenda Klimaatadaptatie IJssel-Vechtdelta aan. Deze bevat een shortlist met 6 prioritaire thema’s rond klimaatadaptatie in de regio IJssel-Vechtdelta:

  1. Governance en samenwerken
  2. Nature based solutions
  3. Zoetwaterdelta regio Zwolle
  4. Burgerparticipatie en sociale innovatie
  5. Klimaatbewust gedrag
  6. Hittestress, sponswerking, groendaken en gezondheid

Samen met onze netwerkpartners werken we deze thema’s verder uit. Daar vragen wij op aandacht en denkkracht voor. Partners kunnne input leveren op de Kennisagenda Klimaatadaptatie (download de pdf hieronder).

Tijdens de ontbijtsessie op 29 september 2022 is met betrokken partners gewerkt aan de kennisagenda en zijn de kennisvragen aangevuld, aangescherpt en de meest relevante kennisvragen voor het komend jaar geselecteerd. Meer over de ontbijtsessie lees je hier.

Netwerkpartners die interesse hebben om aan vervolgstappen deel te nemen kunnen zich via onderstaande knop melden.   

Ontbijtsessie Kennisagenda

Tijdens de ontbijtsessie van 29 september 2022 bij Perron038 hebben 30+ partijen binnen 6 thema’s maar liefst 70 onderzoek- en kennisvragen op de agenda gezet voor een klimaatadaptieve IJssel-Vechtdelta! Hieronder zijn de presentaties van de sprekers terug te vinden:

Governance & samenwerken:
Leander Ernst (gemeente Raalte)
Presentatie: Duurzame stedelijke transformatie en organisatietransities (pdf)

Zoetwaterdelta
Nanco Dolman (Deltares) & Godelieve Wijffels (RIVUS)
Presentatie: Kunnen we in Regio Zwolle de toekomstige generaties blijven voorzien in de (zoet) watervraag? En welke (water) transitie is hiervoor nodig? (pdf)

Nature based solutions:
Ger Pannekoek (EWB Urban Rainshell) & Bauke de Vries (Hogeschool Saxion)
Presentatie: Nature based solutions (pdf)

Burgerparticipatie & sociale innovatie:
Adriaan Mosterman (Team Klimaat Actief) & Arjan Broer (Heel Breed)
Geen presentatie

Klimaatbewust gedrag:
Anne van Valkengoed (RUG) & Edith Camerik (gemeente Zwolle/CATCH)
Presentatie: Het CATCH project
Rapport: Rapportage onderzoek klimaatadaptie en gedrag Zwolle
Presentatie: Klimaatbewust gedrag

Hittestress, sponswerking, groendaken, gezondheid:
Koen Weytingh (Toekomst Sterk)
Presentatie De Watermachine

Kennisontwikkeling en NOVEX-status

Naast de Kennisagenda Klimaatadaptatie is er een online kennisbank in ontwikkeling, bedoeld om kennis te delen over klimaatadaptatie in de bredere NOVEX-deltaregio, het gebied waar we samen werken aan de ‘Delta van de Toekomst’.

De NOVEX-deltaregio is te beschouwen als Nederland in het klein: een mix van rivierenlandschap, hoge droge zandgronden, veenweidegebieden en polder. Deze mix maakt dat we complexe vragen voor heel Nederland op een overzichtelijk schaalniveau kunnen onderzoeken en beantwoorden. Om deze reden heeft de regio IJssel-Vechtdelta recent de NOVEX-status verworven

Dit biedt grote kansen om de koploperpositie te versterken met klimaatadaptieve projecten, innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen, zowel in de steden als in het landelijk gebied dat onlosmakelijk met de steden verbonden is. Dit doen we in drie stappen: 1. Inventariseren 2. Prioriteren 3. Uitwerken.

De kennisagenda geeft een gezamenlijk venster op gebiedsvraagstukken en biedt kansen om samen te bepalen welke thema’s met voorrang om verdieping vragen. Het leren van praktijkexperimenten en pilots, wat werkt in de praktijk en waarom, welke maatregelen moeten we prioriteren, is een belangrijk uitgangspunt. Door actief en samen te leren geven we vorm aan de toekomst van onze delta. De Climate Campus kennisagenda schept kansen om vraagstukken door netwerksamenwerking goed te adresseren. Uitgangspunt is actief te leren van praktijkexperimenten en te onderzoeken wat werkt en waarom. Op die manier geven de netwerkpartners vorm aan de toekomst van de delta.

De kennisvragen zijn leidraad voor vervolgbijeenkomsten en activiteiten en de uitkomsten komen in de Climate Campus Kennisbank. Hiermee kan Climate Campus ook RIVUS, water- en klimaatprofessionals van gemeenten in de werkregio, en de partijen in de NOVEX-samenwerking bedienen en zo de koploperspositie van de regio helpen versterken.