Aan gemeente Zwolle is een grote Europese subsidie toegekend om samenwerking aan klimaatadaptatie te stimuleren in de regio IJssel-Vechtdelta. Met deze LIFE IP (Integrated Projects) subsidie moet in de komende twee jaar een aanzienlijk aantal projecten en initiatieven rond klimaatadaptatie worden gerealiseerd. De Climate Campus als regionaal samenwerkingsverband gaat hierin een belangrijke rol spelen.

In overleg met gemeente Zwolle, provincie Overijssel en het stichtingsbestuur van de Climate Campus is besloten om de slagkracht te vergroten en de stichtingsvorm van Climate Campus te beëindigen. Een logische stap, gezien de gemeente Zwolle als contractpartner voor de LIFE IP subsidie en ook voor de eerder toegekende Regiodeal subsidie, eindverantwoordelijk is wat betreft uitvoering van projecten en initiatieven in de periode 2021-2024. Het stichtingsbestuur geeft daarmee ook invulling aan de uitkomsten van een onderzoek eerder dit jaar, waaruit bleek dat de administratieve last in de huidige stichtingsvorm onnodig hoog was.

Regiodeal subsidie

Naast contractpartner voor het Europese LIFE IP programma heeft de gemeente als Climate Campus netwerkpartner het afgelopen jaar gewerkt aan initiatieven die mede mogelijk zijn gemaakt door de Regiodeal subsidie. Daarmee zijn tal van resultaten geboekt. Zo werd dit najaar de regionale Climate Campus Kennisagenda gepresenteerd tijdens een werksessie van 30+ partijen uit het netwerk rond klimaatadaptatie thema’s, zoals hittestress, gezondheid, nature based solutions, sociale innovatie, etc. De werksessie heeft 70 onderzoeks- en kennisvragen binnen zes thema’s op de agenda gezet voor een IJssel-Vechtdelta, die zich aanpast aan het veranderende klimaat.

LIFE IP subsidie

Met de LIFE IP-subsidie wil Zwolle de netwerksamenwerking intensiveren en het netwerk nadrukkelijker betrekken bij de vraag hoe slimmer samengewerkt kan worden aan de toekomstige delta. En hoe de netwerksamenwerking meer vaart kan maken in de komende anderhalf jaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aanvrager van het overkoepelende LIFE IP programma en verantwoordelijk voor de implementatie van de Nationale Adaptatie Strategie. Om dat te versnellen, betrekken ze regionale initiatieven, zoals Climate Campus. Samenwerking en het integraal verbinden van opgaven zijn duidelijke pijlers in de Nationale Adaptatie Strategie en Climate Campus kan daar bij uitstek invulling aan geven. Daardoor hoopt het ministerie ook meer inzicht te krijgen in wat een goed model is voor de aansturing (governance) van klimaatadaptatie.

Regionale kennisagenda

De Climate Campus kennisagenda biedt een gezamenlijk venster op gebiedsvraagstukken en schept kansen om ze door netwerksamenwerking goed te adresseren. Uitgangspunt is actief te leren van praktijkexperimenten en te onderzoeken wat werkt en waarom. Op die manier geven de netwerkpartners vorm aan de toekomst van de delta. De kennisvragen zijn leidraad voor bijeenkomsten en activiteiten en de uitkomsten komen in de Climate Campus Kennisbank. Hiermee kan Climate Campus ook RIVUS, water- en klimaatprofessionals van gemeenten in de werkregio, en de partijen in de NOVEX-samenwerking bedienen en zo de koploperspositie van de regio helpen versterken.