Terugblik op laatste Climate Campus Connects van 2023

Hard aan het werk met een blik op de toekomst

Nog voor het eind van het jaar zó concreet aan de slag met plannen voor het nieuwe jaar. We waren onder de indruk hoe hard er gewerkt werd tijdens de bijeenkomst in december! In totaal gingen er 5 groepen aan de slag met een vraagstuk uit de Kennisagenda. 

Img 8876

Een nieuwe Nationale Adaptatiestrategie

Chantal Oudkerk Pool zette alvast de toon; zij vertelde over een nieuw uitvoeringsprogramma van de Nationale adaptatiestrategie. In dit programma zijn 3 uitgangspunten geformuleerd om Nederland sneller klimaatbestendig te maken. Dat zijn:

  • We werken slimmer. Kennis is vindbaar en toepasbaar.
  • We werken intensiever. Klimaatadaptatie wordt altijd meegenomen.
  • We werken inclusiever. Het is voor en door iedereen.

Na Chantals inleiding gingen we in 3 subgroepen uiteen, die ieder 2 thema’s van de Kennisagenda oppakte. Hieronder lees je per groep waar ze mee aan de slag gingen en wat de plannen voor 2024 zijn.

Img 8921

Natuur in de stad en op het platteland

Nature based solutions en hittestress, sponswerking, groendaken en gezondheid. Dat waren de twee thema’s, waar de eerste subgroep mee aan de slag gingen. Het was een gemêleerd gezelschap, werkzaam bij de overheid, bij opleidingen, het waterschap en adviesbureau Tauw. Een duidelijke kennisvraag die naar voren kwam was: Hoe behouden en ontwikkelen we de groene en blauwe kwaliteiten en klimaatbestendigheid in stad en land waar transitieopgaven liggen zoals woningbouw?

De groep splitste zich op in 2 kleinere delegaties, waarbij de ene zich richtte op de uitdagingen in de stad en de andere op het platteland. Het belang van nature based solutions werd onderschreven, maar de uitdaging is hoe dit goed te integreren en te borgen ten opzichte van belangen die krachtiger zijn. In de stad Zwolle zijn er goede voorbeelden van bewonersparticipatie in de wijken Dieze en SallandWeide, die kunnen inspireren. In het landelijk gebied speelt het probleem van vele opgaven en weinig samenhang tussen sectoren en schaalniveaus. De uitdaging zit hier in het bij elkaar brengen van de verschillende belangen in een systeemaanpak, waardoor je meerdere problemen tegelijk oplost.  

Beide groepen waren enthousiast en formuleerden onderzoeksvragen en maakten een start met een stappenplan. Trekker van de groep voor het landelijk gebied is Bauke de Vries en Adriaan Mosterman voor de stad.

Img 8901

Ontwikkeling van een circulaire leefomgeving

In de tweede groep waren wat meer mensen uit het onderwijs vertegenwoordigd. Dat werd mooi aangevuld met iemand van een technologisch kennisinstituut en een groene ondernemer. Gezamenlijk bogen zij zich over de kennisvragen rondom zoetwaterdelta en governance en samenwerken. De centrale kennisvraag werd al snel geformuleerd: hoe ontwikkel je een circulaire leefomgeving? Met daarbij een water cycle city: het sluiten van (water)kringlopen op verschillende schaalniveaus: van huishoudens en bedrijven tot buurten en steden.

Dat brengt een hele set subvragen met zich mee, vooral ten aanzien van governance. Integraliteit is daarbij een grote uitdaging. Bestaande regels en systemen maken het moeilijk om de sectorale silo’s te doorbreken. Een vurige wens is daarom om een regelluw living lab te ontwikkelen. De deelnemers gaan dit vraagstuk gezamenlijk verder aanscherpen en op zoek naar programma’s om bij aan te sluiten.

Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op en we brengen je in contact de trekker van deze groep.

Img 8911

Autoriteit kan verhaal succesvol maken en hoe een duurzame community te creëren

Ook de derde subgroep was een gemêleerd gezelschap, dat zich boog over 2 thema’s, die mooi op elkaar aansloten: hoe krijg je een groep mee in een klimaatbewust gedrag en hoe creëer je een duurzame community voor klimaatadaptatie? (Burgerparticipatie & sociale innovatie en Klimaatbewust gedrag)

De groep splitste zich op in 2 kleinere delegaties, waarbij de eerste zich boog over de zeggingskracht van een autoriteit om een hoopvol en inspirerend verhaal over klimaatadaptatie uit te dragen. En om daarmee het publiek te motiveren zich in te zetten, zoals de vrijwillige Hoogwaterbrigade in Kampen. Een voorbeeld dat daarbij ter sprake kwam, was het waterverhaal van koning Willem-Alexander dat hij in binnen- en buitenland succesvol over de bühne heeft gebracht. Men sprak erover om de mogelijkheid te onderzoeken een ‘Hittegezant’ te introduceren om initiatieven te leiden en publieke steun te verwerven. 

De tweede delegatie wil verder onderzoek verrichten rondom het bouwen van een community, onder andere in waarom iets in een bepaalde wijk wel werkt en ergens anders niet. De ideeën uit deze Climate Campus Connects vragen om nadere uitwerking om ze verder te brengen en om tot nieuwe kennis te komen die gedeeld kan worden. We zijn ook benieuwd of de nieuwe subsidieregeling de drempel kan verlagen om allianties te vormen en de vervolgstappen te zetten. Inmiddels zijn er al concrete stappen gezet: het Platform Duurzaam Zwolle wordt de spreekbuis voor dit initiatief en deze kennisvraag gaat onderdeel worden van het minortraject SDG-Lab van de Hogeschool Windesheim. Wordt vervolgd!

Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op en we brengen je in contact met de trekker van de eerste of tweede groep.

Img 8879